Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin zakupu biletów on-line

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARCZYNIE

 

Z dniem 26 września 2017 r. została uruchomiona sprzedaż biletów poprzez system on-line na stronie www.gok-tarczyn.pl. System ten służy do sprzedaży biletów. System nie prowadzi rezerwacji biletów.

 

1. DEFINICJE

„Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin „zakupu biletów on-line”;

„Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.gok-tarczyn.pl, której administratorem jest

„Sprzedawca” – Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Tarczynie, przy ul. J. Stępkowskiego 17 (05- 555 Tarczyn), wpisany do rejestru instytucji kultury pod pozycją 1, prowadzonym przez Urząd Gminy w Tarczynie, posiadający REGON: 010803441 oraz NIP: 123 09 80 356;

„Wydarzenie artystyczne” – koncert muzyczny, przedstawienie teatralne, festiwal, seans filmowy, ect. odbywający się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie,

„Bilet” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający jedną osobę do udziału w jednym, oznaczonym wydarzeniu artystycznym na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny; Bilet zakupiony poprzez Witrynę przekazywany jest Użytkownikowi w formie email;

„Użytkownik” – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu Biletu;

„Strona Płatności” – strona internetowa www.przelewy24.pl, administrowana przez DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408) przy ul. Nagórskiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, REGON 634509164, NIP 781-173-38-52

 

 

2. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny.

2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem Biletu za pośrednictwem Witryny.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

4. Korzystanie z Witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:

a) oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe Reader możliwy do pobrania za pomocą strony internetowej www.adobe.com),

b) wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu, procesor min.Pentium 233 Mhz, pamięć RAM: min. 128 MB, karta wideo, monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej i drukarka.

 

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:

a) wybór daty uczestnictwa w seansie z listy, zakończony naciśnięciem przycisku KUP BILET,

b) wybór ilości (max 10) i rodzaju Biletów oraz przypisanych im miejsc na sali kinowej lub sali widowiskowej,

c) podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres, email, numer telefonu komórkowego),

d) złożenie oświadczeń o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

4. PŁATNOŚCI

1. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwy będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.

3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów wraz z kosztem ich dostawy. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.

4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.

5. Płatność dokonana po upływie 15 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.

6. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

5. DOSTAWA

1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia; na adres email podany przez Użytkownika zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w formacie PDF do samodzielnego wydruku.

2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych Biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

 

6. ODBIOR BILETU W PUNKCIE SPRZEDAŻY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Użytkownik, który z jakichkolwiek przyczyn nie jest w stanie przedstawić Biletu w sposób wskazany w punkcie 5.1 Regulaminu, ma możliwość odbioru Biletu w punkcie sprzedaży Gminnego Ośrodka Kultury, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

1. Bilet można odebrać wyłącznie w punkcie sprzedaży Gminnego Ośrodka Kultury nie później niż w terminie 15 minut od rozpoczęcia wydarzenia artystycznego, którego Bilet dotyczy.

2. Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze Biletu przez innymi klientami Kina zakupującymi bilety bezpośrednio w punkcie sprzedaży Gminnego Ośrodka Kultury.

3. Celem odbioru Biletu w punkcie sprzedaży Gminnego Ośrodka Kultury Użytkownik powinien okazać dokument tożsamości (np.: dowód osobisty, legitymację studencką lub uczniowską) oraz podać następujące dane:

a) numer transakcji określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz

b) adres email i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru transakcji osobom trzecim.

5. Sprzedawca nie odpowiada za niemożność odbioru Biletu w punkcie sprzedaży Gminnego Ośrodka Kultury z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności:

a) w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym wpłynięcie płatności Użytkownika.

b) w przypadku niemożności odbioru Biletu w czasie wskazanym w punkcie 6.1 ze względu na kolejkę przed punktem sprzedaży Gminnego Ośrodka Kultury. W takim wypadku Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w wydarzeniu artystycznym, żądania od Sprzedawcy zamiany Biletu na inny, ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w punkcie 5 Regulaminu lub odebrany w punkcie sprzedaży Gminnego Ośrodka Kultury w sposób wskazany w punkcie 6 Regulaminu, nie podlega wymianie lub zwrotowi, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.

1. Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu:

a) w przypadku okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu, leżących po stronie Sprzedawcy z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.2 Regulaminu,

b) w terminie 14 dni od zakupu Biletu ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia artystycznego na które został zakupiony Bilet (Użytkownik wyraża na to stosowną zgodę w formularzu zakupu biletu).

2. Prawo do zwrotu Biletu nie przysługuje w szczególności:

a) w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu wydarzenia artystycznego krótszego niż 30 minut,

b) w przypadku określonym w punkcie 6.5 Regulaminu.

3. W przypadku odwołania wydarzenia artystycznego Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.

4. Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu w punkcie sprzedaży Gminnego Ośrodka Kultury – najpóźniej w dniu wydarzenia artystycznego, którego dotyczył Bilet, jednak nie później niż przed jego rozpoczęciem.

5. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu w punkcie sprzedaży Gminnego Ośrodka Kultury Użytkownik otrzyma zwrot płatności w punkcie sprzedaży Gminnego Ośrodka Kultury gotówką, bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika Sprzedawcy. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Użytkownik otrzyma w punkcie sprzedaży Gminnego Ośrodka Kultury informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.

 

8. PROCEDURA REKLAMACJI

Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Gminnego Ośrodka Kultury. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem.

 

9. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17 (05-555 Tarczyn). Dane osobowe będą przetwarzane w celach: rezerwacji Biletu, przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu, rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji w zakresie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile Użytkownik wyrazi na to stosowną zgodę w formularzu zakupu biletu). Zakup biletu on-line wiąże się z udostępnieniem danych Użytkownika firmie DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60- 408) przy ul. Nagórskiego 3.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu lub rezerwacji Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet za pośrednictwem której Bilety są dostarczane Użytkownikom. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia, i otrzymują Bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, i potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Sprzedawcy, w punkcie sprzedaży Gminnego Ośrodka Kultury oraz na stronie www.gok-tarczyn.pl Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

a) decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach;

b) czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę; Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw. Sprzedawca nie odpowiada za:

a) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny, bądź też jej czasowej niedostępności;

b) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;

c) jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny;

Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy.

Zakup Biletu poprzez Witrynę nie jest uwzględniany w ramach realizacji programu PAYBACK ani w innych akcjach promocyjnych i programach lojalnościowych, chyba że zaakceptowane przez Sprzedawcę zasady tych akcji i programów wyraźnie nie stanowią inaczej.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Regulamin zakupu biletów on-line

Utworzono dnia 07.05.2018, 14:14

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych

Utworzono dnia 25.05.2018, 08:39

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Gminny Ośrodek Kultury

ul. J. Stępkowskiego 17
05-555 Tarczyn
Tel. 22 715 79 62
Dyrektor: Alfred Kohn
e-mail: tarpol4@wp.pl

urząd miejski tarczyn

półmaraton Tarczyn

 

mbc logo

itv piaseczno logo

logo warsztaty fotografii cyfrowej