Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

„Be cool with S-cool” - konkurs z języka angielskiego

Utworzono dnia 09.04.2018

„Be cool with S-cool”

REGULAMIN MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ORGANIZATOR:

Współorganizatorami Międzygminnego Konkursu Języka Angielskiego „Be cool with S-cool” są:

Centrum Edukacyjne S-cool z siedzibą w Tarczynie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie.

 

CELE KONKURSU:

1. Doskonalenie umiejętności językowych.

2. Poszerzanie wiedzy o kulturze, geografii oraz życiu codziennym w krajach anglojęzycznych.

3. Budowanie tolerancji względem innych kultur.

4. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.

5. Umożliwienie współzawodnictwa z uczniami z innych szkół.

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU:

Konkurs jest skierowany do uczniów klas VI i VII szkół podstawowych oraz II gimnazjum z terenu

gmin Tarczyn, Grójec i Lesznowola.

Zgłoszenia uczestników do etapu I dokonuje szkolny Opiekun Konkursu wskazany przez Dyrektora

szkoły, poprzez wypełnienie Karty Zgłoszeniowej Uczestników (załącznik nr 2). Każda szkoła może

zgłosić dowolną liczbę osób z jednego rocznika. Kartę Zgłoszeniową Uczestników należy wysłać na

adres mailowy: biuro@cescool.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Centrum Edukacyjnego.

Ostatecznym terminem złożenia Kart Zgłoszeniowych Uczestników jest 24 kwietnia 2018 r. Decyduje

data wpływu do Centrum.

 

ZAKRES PROGRAMOWY i TEMAT PRZEWODNI:

1. Testy konkursowe będą zawierać materiał odpowiadający zagadnieniom programowo

związanym z zakresem materiału dla klas VI i VII szkoły podstawowej oraz II gimnazjum

określonym w podstawie programowej. Zadania sprawdzać będą wiedzę i umiejętności

z zakresu: słownictwa, zwrotów, gramatyki, rozumienia tekstu czytanego, wiedzy o kulturze,

geografii oraz życiu codziennym w Wielkiej Brytanii.

2. Pierwszy etap będzie sprawdzał ogólną wiedzę z języka angielskiego. W drugim będzie

sprawdzana również wiedza dotycząca miast, regionów, znanych budowli, kultury Wielkiej

Brytanii. Etap trzeci będzie głównie poświęcony sprawdzeniu wiedzy o Wielkiej Brytanii.

3. W przypadku informacji dotyczących Wielkiej Brytanii uczniowie powinni wykazać się

w szczególności wiedzą ogólną o Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej oraz ich kulturze

i życiu codziennym. Szczególną uwagę należy zwrócić na miasta i regiony turystyczne oraz

słynne budowle i zabytki w tych państwach. Uczeń powinien potrafić wskazać na mapie terytoria

zależne od Wielkiej Brytanii tj. Kajmany, Bermudy, Gibraltar, Falklandy i posiadać podstawową

wiedzę na ich temat.

4. Testy z zeszłego roku, przykładowe testy do I Etapu oraz skrypt z wymaganymi informacjami

o Wielkiej Brytanii można znaleźć na stronie www.cescool.pl/konkurs

5. Dodatkowe informacje ułatwiające pisanie będą publikowane na fanpage’u na portalu facebook

www.fb.com/cescoolTarczyn w sekcji wydarzenie Konkurs „Be cool with S-cool”.

 

ZADANIA SZKOLNEGO OPIEKUNA KONKURSU:

1. Opiekunem Konkursu może być Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wskazana.

2. Opiekun Konkursu odpowiada za terminowe zgłoszenie kandydatów, przeprowadzenie etapów

szkolnych, zebranie i zabezpieczenie zgód od rodziców oraz zabezpieczenie i sprawdzenie prac

z I etapu szkolnego według klucza oraz przesłanie wyników I etapu szkolnego.

3. Opiekunowie Konkursu zobowiązani są do postępowania zgodnie z procedurą opisaną

w poszczególnych etapach.

4. Opiekun Konkursu najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2018 dostarczy Kartę Zgłoszeniową

Uczestników.

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach: dwa etapy szkolne i etap międzyszkolny (finał).

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu ze strony organizatora czuwa Komisja Konkursowa.

ETAP I (szkolny):

1. Termin: 26.04.2018

2. Czas trwania: 45 minut.

3. Forma: test jednokrotnego wyboru.

4. Dopuszczone są wszystkie osoby, które zostały zgłoszone w Karcie Zgłoszeniowej Uczestników.

5. Nad poprawnym przebiegiem Konkursu czuwa Opiekun Konkursu oraz przedstawiciel Centrum

Edukacyjnego S-cool. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania przedstawiciela Centrum

Edukacyjnego tylko do wybranych placówek.

6. Opiekun Konkursu otrzyma dzień wcześniej testy, karty odpowiedzi i klucz odpowiedzi pocztą

elektroniczną. Opiekun konkursu do g. 19:00 musi potwierdzić otrzymanie testów, kart

odpowiedzi i klucza odpowiedzi. Opiekun Konkursu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo

testów.

7. W momencie rozpoczęcia konkursu Opiekun Konkursu sprawdza czy wszyscy Uczestnicy

posiadają podpisane przez prawnych opiekunów oświadczenia. Osoby nie posiadające

oświadczeń nie są dopuszczone do konkursu. Opiekun Konkursu zaznacza na Karcie

Uczestników, którzy uczniowie posiadają oświadczenia. Opiekun Konkursu zbiera oświadczenia

od Uczestników i zabezpiecza je.

8. Każdy z uczniów musi posiadać długopis niebieski lub czarny.

9. Opuszczenie sali w której prowadzony jest konkurs jest równoznaczne z zakończeniem pisania

konkursu przez uczestnika. W trakcie konkursu obowiązuje całkowity zakaz korzystania

z jakichkolwiek materiałów pomocniczych oraz urządzeń elektronicznych.

9. Sprawdzanie prac:

a. Niedopuszczalne jest uznawanie odpowiedzi niewymienionych w kluczu.

b. W przypadku zauważenia błędu Opiekun Konkursu przekazuje informację

Organizatorowi, ale punkty liczy według klucza odpowiedzi. Ostateczną decyzję podejmuje

Organizator.

10. Po sprawdzeniu prac zgodnie z kluczem, Opiekun Konkursu przekazuje informację najpóźniej do

dnia 27.04.2018 do g. 19.00 o wynikach pocztą elektroniczną: biuro@cescool.pl organizatorowi.

11. Po sprawdzeniu prac i przekazaniu wyników Organizator zabezpiecza prace konkursowe i razem

z zabezpieczonymi wcześniej oświadczeniami przekazuje je organizatorowi. Termin przekazania jest

uzgadniany z organizatorem jednak nie później niż 30.04.2018.

12. Ogłoszenie wyników

a. Opiekun Konkursu nie jest upoważniony do publikacji wyników konkursu.

b. Lista osób, które przeszły do II etapu zostanie opublikowana przez organizatora na

stronie www oraz na fanpage’u organizatora w serwisie www.fb.com.

c. Organizator opublikuje wyłącznie imiona i nazwiska osób, które przeszły do drugiego

etapu.

d. W momencie ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do II etapu Opiekun Konkursu

jest upoważniony do przedstawienia wyników również tym uczniom, którzy nie przeszli do

II etapu.

13. Do II etapu szkolnego przechodzą osoby, które zdobędą minimum 70% punktów.

14. Komisja Konkursowa ogłosi wyniki do dnia 01.05.2018. Wyniki zostaną opublikowane na

stronie www.cescool.pl oraz www.fb.com/cescoolTarczyn/

15. Złamanie któregokolwiek z powyższych punktów, jak również przekroczenie w/w terminów

może skutkować dyskwalifikacją wszystkich uczestników z danej szkoły. Decyzję podejmie

komisja konkursowa. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

ETAP II (szkolny):

1. Termin: 17.05.2018 godz. 10:00

2. Czas trwania: 60 minut

3. Forma: pytania otwarte

4. Dopuszczone są wszystkie osoby, które w I ETAPIE uzyskały minimum 70% wszystkich

punktów.

5. Nad poprawnym przebiegiem Konkursu czuwa Opiekun Konkursu oraz przedstawiciel Centrum

Edukacyjnego S-cool. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania przedstawiciela Centrum

Edukacyjnego tylko do wybranych placówek.

6. Opiekun Konkursu otrzyma zadania w zamkniętej kopercie dzień przed konkursem lub w dniu

konkursu. Opiekun Konkursu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo testów. Otwarcie koperty

z testami następuje w momencie rozpoczęcia Konkursu w obecności uczniów.

7. Po przeprowadzeniu konkursu Opiekun Konkursu zabezpiecza prace i przekazuje je do

sekretariatu skąd odbierze je przedstawiciel Organizatora.

8. Prace z II etapu są sprawdzane przez Komisję Konkursową w siedzibie Organizatora.

9. Do III ETAPU – FINAŁU mogą przejść osoby, które zdobędą minimum 80% punktów w ETAPIE II.

 

ETAP III – FINAŁ

1. Termin:. 9.06.2018 g. 11:00

2. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17.

3. Forma: ustna.

4.W III ETAPIE sprawdzana będzie głównie wiedza dotycząca Wielkiej Brytanii.

5. Każda szkoła może w finale wystawić 2 uczniów. Istnieje możliwość wystawienia 3 uczniów,

pod warunkiem, że minimum jeden z trzech najwyższych wyników został uzyskany przez ucznia

VI klasy szkoły podstawowej.

6. Komisja Konkursowa ogłosi wyniki do dnia 25.05.2018. Wyniki zostaną opublikowane na

stronie www.cescool.pl oraz www.fb.com/cescoolTarczyn/

7. Zarówno po pierwszym jak i drugim etapie po ogłoszeniu wyników uczestnik ma prawo w ciągu

5 dni zgłosić chęć weryfikacji wyników pracy składając pisemną prośbę w siedzibie Centrum

Edukacyjnego.

9. Więcej informacji będzie opublikowanych po II ETAPIE szkolnym na stronie www.cescool.pl

oraz www.fb.com/cescoolTarczyn/

 

NAGRODY

1. Nagrody dla uczestników fundowane przez Centrum Edukacyjne S-cool:

a) I miejsce – nagroda o wartości 500 zł

b) II miejsce – nagroda o wartości 270 zł

c) III miejsce – nagroda o wartości 70 zł

d) Pozostali finaliści otrzymają dyplom uczestnictwa w FINALE oraz niespodziankę

e) Uczestnicy II etapu otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie.

2. Dodatkowe nagrody ufunduje również Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie

3. Dodatkową nagrodę ufunduje również Burmistrz Tarczyna - p. Barbara Galicz.

4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do przyznawania nagród dodatkowych

wedle uznania.

 

KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisja Konkursowa jest powoływana przez Organizatora. Jej celem jest nadzorowanie

przebiegu konkursu oraz sprawdzanie prac uczniów. W jej skład wchodzą minimum dwie osoby

wybrane przez Organizatora.

2. W kwestiach spornych decyzja ostateczna należy do Komisji Konkursowej. Nie istnieje

możliwość odwołania się od decyzji ostatecznej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu będą przekazywane zainteresowanym drogą

elektroniczną lub telefoniczną.

Dodatkowe informacje: biuro@cescool.pl, 731 757 642, 530 214 215

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. W przypadku

jakichkolwiek zmian, organizatorzy poinformują telefonicznie o nich wszystkich Opiekunów

Konkursu.

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Gminny Ośrodek Kultury

ul. J. Stępkowskiego 17
05-555 Tarczyn
Tel. 22 715 79 62
Dyrektor: Alfred Kohn
e-mail: tarpol4@wp.pl

urząd miejski tarczyn

półmaraton Tarczyn

 

mbc logo

itv piaseczno logo

logo warsztaty fotografii cyfrowej