Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie

ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn

 

KONKURS OFERT na wyłączną realizację kompleksowej obsługi gastronomicznej (w tym sprzedaż napojów alkoholowych) podczas imprezy Dni Tarczyna – dnia 30.06.2018 r.

KONKURS OFERT
na wyłączną realizację kompleksowej obsługi gastronomicznej
(w tym sprzedaż napojów alkoholowych)

podczas imprezy:

Dni Tarczyna 2018
Targowisko Miejskie, ul. Grójecka – sobota, 30 czerwca 2018 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie, ul. Juliana Stępkowskiego 17 ogłasza konkurs ofert na wyłączną realizację kompleksowej obsługi gastronomicznej (w tym sprzedaż napojów alkoholowych (piwa)) w strefie wyłączności podczas imprezy „Dni Tarczyna” 2017 w dniu 30 czerwca 2018 r.

 

Strefę wyłączności stanowić będzie wyznaczony teren przez Organizatora imprezy.

 

Oczekiwania wobec Oferenta / Wykonawcy:
Wykonawca  na czas imprezy „Dni Tarczyna” – 2018 ma obowiązek zabezpieczyć
– min. 6 punktów  sprzedaży piwa,
– min. 4 stoiska gastronomiczne oferujące  min: szaszłyk, kiełbasę, frytki, hamburgery, pizzę i inne,
– namioty, stoliki parasole i miejsca siedzące dla ok. 300 osób w tym część pod zadaszeniem,

- zapewnieniu ochrony na terenie prowadzenia gastronomii.

 Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich pozwoleń na prowadzenie tego typu działalności oraz pozwolenia na sprzedaż piwa w trakcie trwania imprez.

 Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do montażu i demontażu na własny koszt stoisk gastronomicznych, zadbanie o estetykę stanowisk sprzedaży, utrzymania na wyznaczonym terenie porządku i czystości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferent/Wykonawca zapewni sobie dostęp do prądu (agregat).

 Oferent/Wykonawca zobowiązuje się do  podpisania oświadczenia  stwierdzającego, że posiada wszystkie prawnie wymagane zezwolenia do prowadzenia działalności będącej przedmiotem oferty oraz posiada wiedzę, doświadczenie, niezbędne atesty, ubezpieczenie OC umożliwiające realizację przedmiotu umowy.

 Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczania swojego sprzętu podczas trwania imprezy.

 Oferent/Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz spełnienia wymogów higieniczno – sanitarnych serwowanych posiłków i napojów na wynajętym terenie.

 

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w obsłudze dużych imprez plenerowych.

 Informacja o przedmiocie i warunkach konkursu:
Teren Targowiska Miejskiego jest w administrowaniu Gminy Tarczyn, który zostanie użyczony dla Oferenta/Wykonawcy na czas trwania imprezy Dni Tarczyna – 2018 w dniu 30 czerwca 2018 r.

Gminny Ośrodek Kultury udostępni przedmiotowy teren na wyłączną realizację kompleksowej obsługi gastronomicznej.

Żądany termin rozpoczęcia świadczenia w/w usług – dnia 30 czerwca 2018 r. od godz. 13.00. do godz. 23.00.

Wyłoniony, w drodze konkursu Oferent/Wykonawca, wystąpi z wnioskiem i uzyska zezwolenie Burmistrza Tarczyna na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych (wyłącznie piwa podawanego w kubeczkach plastykowych i opakowaniach aluminiowych).

Bez zgody wyłonionego oferenta na terenie wskazanym powyżej nie ma nikt inny zgody na realizację kompleksowej obsługi gastronomicznej.

Zalecane jest, wcześniejsze zapoznanie się z terenem i planem lokalizacji punktów gastronomicznych i handlowych oraz rekreacyjnych.
Szczegółowe warunki realizacji zamierzenia określi umowa spisana z Oferentem/Wykonawcą, który wygra konkurs ofert.  

Pozostałe informacje:
Oferty należy składać do dnia 30 kwietnia 2018 r. w zamkniętych kopertach na adres Gminny Ośrodek Kultury, J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn lub w biurze Ośrodka (adres, jak wyżej) z dopiskiem „Dni Tarczyna 2018”
Ponadto na kopercie należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i adresami e-mailowymi.

 

Oferta powinna zawierać:
a) nazwę firmy, adres, NIP, telefon,
b) rodzaj asortymentu,
c) ilość stanowisk gastronomicznych,
d) ilość zabezpieczonych miejsc dla uczestników imprezy,
e) cennik menu,
f) oświadczenia o:

– posiadaniu przez Oferenta stosownych uprawnień do prowadzenia działalności gastronomicznej zgodnie z wymogami ustawowymi,
– posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu przez Oferenta potencjału technicznego i osobowego zdolnego do obsługi wyłączności handlowej,
– sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej przyjęcie i realizację obsługi gastronomicznej (w tym sprzedaż napojów alkoholowych) przez Oferenta.

 

O wyborze oferty zadecyduje Komisja powołana przez Dyrektora GOK, biorąc pod uwagę przedstawiony w ofercie zakres świadczonych usług oraz zadeklarowaną kwotę.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 7 maja 2018 r.

Organizator przewiduje zawrzeć umowę w terminie do dnia 15 maja 2018 r. z Oferentem/Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

Zadeklarowaną kwotę należy wpłacić gotówką w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. 

Zamawiający pisemnie lub telefonicznie powiadomi Wykonawcę o wyborze jego oferty, miejscu i terminie podpisania umowy.

W przypadku identycznych ofert  ostateczna decyzja o wyborze należy do Organizatora.

 

Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem.

 

Dodatkowych informacji:
nt. konkursu ofert udziela: Alfred Kohn – dyr. Gminnego Ośrodka Kultury,
tel. 606 -281-734, e-mail: gok@tarczyn.pl

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 262
Utworzono dnia: 05.04.2018
Dokument opublikował:
Izabela Traczyk

Historia publikacji

  • 05.04.2018 08:57, Izabela Traczyk
    Edycja dokumentu: KONKURS OFERT na wyłączną realizację kompleksowej obsługi gastronomicznej (w tym sprzedaż napojów alkoholowych) podczas imprezy Dni Tarczyna – dnia 30.06.2018 r.
  • 05.04.2018 08:56, Izabela Traczyk
    Edycja dokumentu: KONKURS OFERT na wyłączną realizację kompleksowej obsługi gastronomicznej (w tym sprzedaż napojów alkoholowych) podczas imprezy Dni Tarczyna – dnia 30.06.2018 r.
  • 05.04.2018 08:47, Izabela Traczyk
    Dodanie dokumentu: KONKURS OFERT na wyłączną realizację kompleksowej obsługi gastronomicznej (w tym sprzedaż napojów alkoholowych) podczas imprezy: Dni Tarczyna 2018